ايام شهادت بانوي بزرگ اسلام را تسليت عرض مي نماييم كتاب طراحي قراردادهاي اكتشاف و توليد نفت و گاز توسط موسسه مطالعات بين المللي انرژي منتشر شدآرشيو گزارشات تحليلي موسسه مطالعات بين المللي انرژيموسسه مطالعات بین المللی انرژی پیشرو در تحقیقات در حوزه های مختلف انرژیتازه هاي نشرتازه هاي نشركتاب سياست هاي كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي در برخي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه منتشر شدكتاب كليات اقتصاد انرژي منتشر شددسترسی به آرشیو مقالات تخصصی فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 	پنجمین شماره نشریه بین المللی موسسه مطالعات بین المللی انرژی منتشر شد
آخرین اخبار: .: تمامی اخبار :.
 • نفت خام وست تگزاس
 • نفت خام عمان
 • نفت خام برنت
 • نفت خام برنت موعددار
 • نفت خام دبی
 • گازوئیل
 • بنزین
 • گاز طبیعی نایمکس
 • گاز طبیعی انگلستان
 • سبد اوپک
.: قیمت روزانه نفت خام وست تگزاس در بازار نایمکس :.
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۵۹.۲۹دلار در بشکهدریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۵۹.۲۰دلار در بشکهدریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 59.29 تاریخ: 11/21
قیمت: 59.2 تاریخ: 11/20
قیمت: 61.15 تاریخ: 11/19
قیمت: 61.79 تاریخ: 11/18
قیمت: 63.39 تاریخ: 11/17
قیمت: 64.15 تاریخ: 11/14
قیمت: 65.45 تاریخ: 11/13
قیمت: 65.8 تاریخ: 11/12
قیمت: 64.73 تاریخ: 11/11
قیمت: 64.5 تاریخ: 11/10
قیمت: 65.56 تاریخ: 11/7
قیمت: 66.14 تاریخ: 11/6
قیمت: 65.51 تاریخ: 11/5
قیمت: 65.61 تاریخ: 11/4
قیمت: 64.47 تاریخ: 11/3
قیمت: 63.49 تاریخ: 10/30
قیمت: 63.37 تاریخ: 10/29
قیمت: 63.95 تاریخ: 10/28
قیمت: 63.97 تاریخ: 10/27
قیمت: 63.73 تاریخ: 10/26
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/23
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/22
قیمت: 63.8 تاریخ: 10/21
قیمت: 63.57 تاریخ: 10/20
قیمت: 62.96 تاریخ: 10/19
قیمت: 61.73 تاریخ: 10/16
قیمت: 61.44 تاریخ: 10/15
قیمت: 62.01 تاریخ: 10/14
قیمت: 61.63 تاریخ: 10/13
قیمت: 60.37 تاریخ: 10/12
قیمت: 60.64 تاریخ: 10/10
قیمت: 60.64 تاریخ: 10/9
قیمت: 59.84 تاریخ: 10/7
قیمت: 59.64 تاریخ: 10/6
قیمت: 59.97 تاریخ: 10/4
قیمت: 58.47 تاریخ: 10/2
قیمت: 58.36 تاریخ: 9/30
قیمت: 58.09 تاریخ: 9/29
قیمت: 57.46 تاریخ: 9/28
قیمت: 57.16 تاریخ: 9/27
قیمت: 57.3 تاریخ: 9/25
قیمت: 57.04 تاریخ: 9/23
قیمت: 56.6 تاریخ: 9/22
قیمت: 57.14 تاریخ: 9/21
قیمت: 57.99 تاریخ: 9/20
قیمت: 57.36 تاریخ: 9/18
قیمت: 56.69 تاریخ: 9/16
قیمت: 55.96 تاریخ: 9/15
قیمت: 57.62 تاریخ: 9/14
قیمت: 57.47 تاریخ: 9/13
قیمت: 58.36 تاریخ: 9/11
قیمت: 57.4 تاریخ: 9/9
قیمت: 57.3 تاریخ: 9/8
قیمت: 57.99 تاریخ: 9/7
قیمت: 58.11 تاریخ: 9/4
قیمت: 58.95 تاریخ: 9/2
قیمت: 58.02 تاریخ: 9/1
قیمت: 56.83 تاریخ: 8/30
قیمت: 56.09 تاریخ: 8/29
قیمت: 56.55 تاریخ: 8/27
قیمت: 55.14 تاریخ: 8/25
قیمت: 55.33 تاریخ: 8/24
قیمت: 55.7 تاریخ: 8/23
قیمت: 56.76 تاریخ: 8/22
قیمت: 56.74 تاریخ: 11/24
قیمت: 59.29 تاریخ: 11/21
قیمت: 59.2 تاریخ: 11/20
قیمت: 61.15 تاریخ: 11/19
قیمت: 61.79 تاریخ: 11/18
قیمت: 63.39 تاریخ: 11/17
قیمت: 64.15 تاریخ: 11/14
قیمت: 65.45 تاریخ: 11/13
قیمت: 65.8 تاریخ: 11/12
قیمت: 64.73 تاریخ: 11/11
قیمت: 64.5 تاریخ: 11/10
قیمت: 65.56 تاریخ: 11/7
قیمت: 66.14 تاریخ: 11/6
قیمت: 65.51 تاریخ: 11/5
قیمت: 65.61 تاریخ: 11/4
قیمت: 64.47 تاریخ: 11/3
قیمت: 63.49 تاریخ: 10/30
قیمت: 63.37 تاریخ: 10/29
قیمت: 63.95 تاریخ: 10/28
قیمت: 63.97 تاریخ: 10/27
قیمت: 63.73 تاریخ: 10/26
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/23
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/22
قیمت: 63.8 تاریخ: 10/21
قیمت: 63.57 تاریخ: 10/20
قیمت: 62.96 تاریخ: 10/19
قیمت: 61.73 تاریخ: 10/16
قیمت: 61.44 تاریخ: 10/15
قیمت: 62.01 تاریخ: 10/14
قیمت: 61.63 تاریخ: 10/13
قیمت: 60.37 تاریخ: 10/12
قیمت: 60.64 تاریخ: 10/10
قیمت: 60.64 تاریخ: 10/9
قیمت: 59.84 تاریخ: 10/7
قیمت: 59.64 تاریخ: 10/6
قیمت: 59.97 تاریخ: 10/4
قیمت: 58.47 تاریخ: 10/2
قیمت: 58.36 تاریخ: 9/30
قیمت: 58.09 تاریخ: 9/29
قیمت: 57.46 تاریخ: 9/28
قیمت: 57.16 تاریخ: 9/27
قیمت: 57.3 تاریخ: 9/25
قیمت: 57.04 تاریخ: 9/23
قیمت: 56.6 تاریخ: 9/22
قیمت: 57.14 تاریخ: 9/21
قیمت: 57.99 تاریخ: 9/20
قیمت: 57.36 تاریخ: 9/18
قیمت: 56.69 تاریخ: 9/16
قیمت: 55.96 تاریخ: 9/15
قیمت: 57.62 تاریخ: 9/14
قیمت: 57.47 تاریخ: 9/13
قیمت: 58.36 تاریخ: 9/11
قیمت: 57.4 تاریخ: 9/9
قیمت: 57.3 تاریخ: 9/8
قیمت: 57.99 تاریخ: 9/7
قیمت: 58.11 تاریخ: 9/4
قیمت: 58.95 تاریخ: 9/2
قیمت: 58.02 تاریخ: 9/1
قیمت: 56.83 تاریخ: 8/30
قیمت: 56.09 تاریخ: 8/29
قیمت: 56.55 تاریخ: 8/27
قیمت: 55.14 تاریخ: 8/25
قیمت: 55.33 تاریخ: 8/24
قیمت: 55.7 تاریخ: 8/23
قیمت: 56.76 تاریخ: 8/22
قیمت: 56.74
.: قیمت روزانه نفت خام عمان در بورس دبی :.
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۵۹.۷۰دلار در بشکهدریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۵۹.۹۰دلار در بشکهدریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 59.7 تاریخ: 11/21
قیمت: 59.9 تاریخ: 11/20
قیمت: 62.02 تاریخ: 11/19
قیمت: 62.66 تاریخ: 11/18
قیمت: 64.06 تاریخ: 11/17
قیمت: 65.17 تاریخ: 11/14
قیمت: 65.9 تاریخ: 11/13
قیمت: 67.03 تاریخ: 11/12
قیمت: 66.29 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.3 تاریخ: 11/10
قیمت: 67.15 تاریخ: 11/7
قیمت: 67.5 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.46 تاریخ: 11/5
قیمت: 67.7 تاریخ: 11/4
قیمت: 67.3 تاریخ: 11/3
قیمت: 66.53 تاریخ: 10/30
قیمت: 66.13 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.83 تاریخ: 10/28
قیمت: 66.78 تاریخ: 10/27
قیمت: 66.5 تاریخ: 10/26
قیمت: 67.1 تاریخ: 10/23
قیمت: 67.1 تاریخ: 10/22
قیمت: 66.67 تاریخ: 10/21
قیمت: 66.6 تاریخ: 10/20
قیمت: 66.28 تاریخ: 10/19
قیمت: 65.4 تاریخ: 10/16
قیمت: 65.22 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.6 تاریخ: 10/14
قیمت: 65.5 تاریخ: 10/13
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/12
قیمت: 63.98 تاریخ: 10/10
قیمت: 63.65 تاریخ: 10/9
قیمت: 63.65 تاریخ: 10/7
قیمت: 63.05 تاریخ: 10/6
قیمت: 63.55 تاریخ: 10/4
قیمت: 62.25 تاریخ: 10/2
قیمت: 62.25 تاریخ: 9/30
قیمت: 61.7 تاریخ: 9/29
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/27
قیمت: 60.8 تاریخ: 9/25
قیمت: 60.67 تاریخ: 9/23
قیمت: 60 تاریخ: 9/22
قیمت: 60.64 تاریخ: 9/21
قیمت: 62.2 تاریخ: 9/20
قیمت: 61.1 تاریخ: 9/18
قیمت: 60 تاریخ: 9/16
قیمت: 59.2 تاریخ: 9/15
قیمت: 60.7 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.1 تاریخ: 9/13
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/11
قیمت: 60.75 تاریخ: 9/9
قیمت: 60.86 تاریخ: 9/8
قیمت: 61.4 تاریخ: 9/7
قیمت: 61.6 تاریخ: 9/4
قیمت: 61.8 تاریخ: 9/2
قیمت: 61.22 تاریخ: 9/1
قیمت: 60.4 تاریخ: 8/30
قیمت: 60.6 تاریخ: 8/29
قیمت: 60.94 تاریخ: 8/27
قیمت: 59.66 تاریخ: 8/25
قیمت: 60.02 تاریخ: 8/24
قیمت: 60.47 تاریخ: 8/23
قیمت: 61.52 تاریخ: 8/22
قیمت: 61.65 تاریخ: 11/24
قیمت: 59.7 تاریخ: 11/21
قیمت: 59.9 تاریخ: 11/20
قیمت: 62.02 تاریخ: 11/19
قیمت: 62.66 تاریخ: 11/18
قیمت: 64.06 تاریخ: 11/17
قیمت: 65.17 تاریخ: 11/14
قیمت: 65.9 تاریخ: 11/13
قیمت: 67.03 تاریخ: 11/12
قیمت: 66.29 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.3 تاریخ: 11/10
قیمت: 67.15 تاریخ: 11/7
قیمت: 67.5 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.46 تاریخ: 11/5
قیمت: 67.7 تاریخ: 11/4
قیمت: 67.3 تاریخ: 11/3
قیمت: 66.53 تاریخ: 10/30
قیمت: 66.13 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.83 تاریخ: 10/28
قیمت: 66.78 تاریخ: 10/27
قیمت: 66.5 تاریخ: 10/26
قیمت: 67.1 تاریخ: 10/23
قیمت: 67.1 تاریخ: 10/22
قیمت: 66.67 تاریخ: 10/21
قیمت: 66.6 تاریخ: 10/20
قیمت: 66.28 تاریخ: 10/19
قیمت: 65.4 تاریخ: 10/16
قیمت: 65.22 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.6 تاریخ: 10/14
قیمت: 65.5 تاریخ: 10/13
قیمت: 64.3 تاریخ: 10/12
قیمت: 63.98 تاریخ: 10/10
قیمت: 63.65 تاریخ: 10/9
قیمت: 63.65 تاریخ: 10/7
قیمت: 63.05 تاریخ: 10/6
قیمت: 63.55 تاریخ: 10/4
قیمت: 62.25 تاریخ: 10/2
قیمت: 62.25 تاریخ: 9/30
قیمت: 61.7 تاریخ: 9/29
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/27
قیمت: 60.8 تاریخ: 9/25
قیمت: 60.67 تاریخ: 9/23
قیمت: 60 تاریخ: 9/22
قیمت: 60.64 تاریخ: 9/21
قیمت: 62.2 تاریخ: 9/20
قیمت: 61.1 تاریخ: 9/18
قیمت: 60 تاریخ: 9/16
قیمت: 59.2 تاریخ: 9/15
قیمت: 60.7 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.1 تاریخ: 9/13
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/11
قیمت: 60.75 تاریخ: 9/9
قیمت: 60.86 تاریخ: 9/8
قیمت: 61.4 تاریخ: 9/7
قیمت: 61.6 تاریخ: 9/4
قیمت: 61.8 تاریخ: 9/2
قیمت: 61.22 تاریخ: 9/1
قیمت: 60.4 تاریخ: 8/30
قیمت: 60.6 تاریخ: 8/29
قیمت: 60.94 تاریخ: 8/27
قیمت: 59.66 تاریخ: 8/25
قیمت: 60.02 تاریخ: 8/24
قیمت: 60.47 تاریخ: 8/23
قیمت: 61.52 تاریخ: 8/22
قیمت: 61.65
.: قیمت روزانه نفت خام برنت در بورس لندن :.
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۶۲.۵۹دلار در بشکهدریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۶۲.۷۹دلار در بشکهدریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 62.59 تاریخ: 11/21
قیمت: 62.79 تاریخ: 11/20
قیمت: 64.81 تاریخ: 11/19
قیمت: 65.51 تاریخ: 11/18
قیمت: 66.86 تاریخ: 11/17
قیمت: 67.62 تاریخ: 11/14
قیمت: 68.58 تاریخ: 11/13
قیمت: 69.65 تاریخ: 11/12
قیمت: 69.05 تاریخ: 11/11
قیمت: 69.02 تاریخ: 11/10
قیمت: 69.46 تاریخ: 11/7
قیمت: 70.52 تاریخ: 11/6
قیمت: 70.42 تاریخ: 11/5
قیمت: 70.53 تاریخ: 11/4
قیمت: 69.96 تاریخ: 11/3
قیمت: 69.03 تاریخ: 10/30
قیمت: 68.61 تاریخ: 10/29
قیمت: 69.31 تاریخ: 10/28
قیمت: 69.38 تاریخ: 10/27
قیمت: 69.15 تاریخ: 10/26
قیمت: 70.26 تاریخ: 10/23
قیمت: 69.87 تاریخ: 10/22
قیمت: 69.26 تاریخ: 10/21
قیمت: 69.2 تاریخ: 10/20
قیمت: 68.82 تاریخ: 10/19
قیمت: 67.78 تاریخ: 10/16
قیمت: 67.62 تاریخ: 10/15
قیمت: 68.07 تاریخ: 10/14
قیمت: 67.84 تاریخ: 10/13
قیمت: 66.57 تاریخ: 10/12
قیمت: 66.87 تاریخ: 10/10
قیمت: 66.87 تاریخ: 10/9
قیمت: 66.72 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.44 تاریخ: 10/6
قیمت: 67.02 تاریخ: 10/4
قیمت: 65.25 تاریخ: 10/2
قیمت: 64.6 تاریخ: 9/30
قیمت: 64.56 تاریخ: 9/29
قیمت: 63.8 تاریخ: 9/28
قیمت: 63.41 تاریخ: 9/27
قیمت: 63.23 تاریخ: 9/25
قیمت: 63.31 تاریخ: 9/23
قیمت: 62.44 تاریخ: 9/22
قیمت: 64.63 تاریخ: 9/21
قیمت: 64.69 تاریخ: 9/20
قیمت: 63.4 تاریخ: 9/18
قیمت: 62.2 تاریخ: 9/16
قیمت: 61.22 تاریخ: 9/15
قیمت: 62.86 تاریخ: 9/14
قیمت: 62.45 تاریخ: 9/13
قیمت: 63.73 تاریخ: 9/11
قیمت: 63.57 تاریخ: 9/9
قیمت: 63.11 تاریخ: 9/8
قیمت: 63.61 تاریخ: 9/7
قیمت: 63.84 تاریخ: 9/4
قیمت: 63.86 تاریخ: 9/2
قیمت: 62.32 تاریخ: 9/1
قیمت: 62.57 تاریخ: 8/30
قیمت: 62.22 تاریخ: 8/29
قیمت: 62.72 تاریخ: 8/27
قیمت: 61.36 تاریخ: 8/25
قیمت: 61.78 تاریخ: 8/24
قیمت: 62.21 تاریخ: 8/23
قیمت: 63.16 تاریخ: 8/22
قیمت: 63.52 تاریخ: 11/24
قیمت: 62.59 تاریخ: 11/21
قیمت: 62.79 تاریخ: 11/20
قیمت: 64.81 تاریخ: 11/19
قیمت: 65.51 تاریخ: 11/18
قیمت: 66.86 تاریخ: 11/17
قیمت: 67.62 تاریخ: 11/14
قیمت: 68.58 تاریخ: 11/13
قیمت: 69.65 تاریخ: 11/12
قیمت: 69.05 تاریخ: 11/11
قیمت: 69.02 تاریخ: 11/10
قیمت: 69.46 تاریخ: 11/7
قیمت: 70.52 تاریخ: 11/6
قیمت: 70.42 تاریخ: 11/5
قیمت: 70.53 تاریخ: 11/4
قیمت: 69.96 تاریخ: 11/3
قیمت: 69.03 تاریخ: 10/30
قیمت: 68.61 تاریخ: 10/29
قیمت: 69.31 تاریخ: 10/28
قیمت: 69.38 تاریخ: 10/27
قیمت: 69.15 تاریخ: 10/26
قیمت: 70.26 تاریخ: 10/23
قیمت: 69.87 تاریخ: 10/22
قیمت: 69.26 تاریخ: 10/21
قیمت: 69.2 تاریخ: 10/20
قیمت: 68.82 تاریخ: 10/19
قیمت: 67.78 تاریخ: 10/16
قیمت: 67.62 تاریخ: 10/15
قیمت: 68.07 تاریخ: 10/14
قیمت: 67.84 تاریخ: 10/13
قیمت: 66.57 تاریخ: 10/12
قیمت: 66.87 تاریخ: 10/10
قیمت: 66.87 تاریخ: 10/9
قیمت: 66.72 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.44 تاریخ: 10/6
قیمت: 67.02 تاریخ: 10/4
قیمت: 65.25 تاریخ: 10/2
قیمت: 64.6 تاریخ: 9/30
قیمت: 64.56 تاریخ: 9/29
قیمت: 63.8 تاریخ: 9/28
قیمت: 63.41 تاریخ: 9/27
قیمت: 63.23 تاریخ: 9/25
قیمت: 63.31 تاریخ: 9/23
قیمت: 62.44 تاریخ: 9/22
قیمت: 64.63 تاریخ: 9/21
قیمت: 64.69 تاریخ: 9/20
قیمت: 63.4 تاریخ: 9/18
قیمت: 62.2 تاریخ: 9/16
قیمت: 61.22 تاریخ: 9/15
قیمت: 62.86 تاریخ: 9/14
قیمت: 62.45 تاریخ: 9/13
قیمت: 63.73 تاریخ: 9/11
قیمت: 63.57 تاریخ: 9/9
قیمت: 63.11 تاریخ: 9/8
قیمت: 63.61 تاریخ: 9/7
قیمت: 63.84 تاریخ: 9/4
قیمت: 63.86 تاریخ: 9/2
قیمت: 62.32 تاریخ: 9/1
قیمت: 62.57 تاریخ: 8/30
قیمت: 62.22 تاریخ: 8/29
قیمت: 62.72 تاریخ: 8/27
قیمت: 61.36 تاریخ: 8/25
قیمت: 61.78 تاریخ: 8/24
قیمت: 62.21 تاریخ: 8/23
قیمت: 63.16 تاریخ: 8/22
قیمت: 63.52
.: قیمت روزانه نفت خام برنت موعددار - تک محموله :.
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۶۲.۳۵دلار در بشکهدریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۶۲.۹۹دلار در بشکهدریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 62.35 تاریخ: 11/21
قیمت: 62.99 تاریخ: 11/20
قیمت: 64.11 تاریخ: 11/19
قیمت: 65.4 تاریخ: 11/18
قیمت: 66.53 تاریخ: 11/17
قیمت: 67.79 تاریخ: 11/14
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/13
قیمت: 68.53 تاریخ: 11/12
قیمت: 67.95 تاریخ: 11/11
قیمت: 67.84 تاریخ: 11/10
قیمت: 68.45 تاریخ: 11/7
قیمت: 69.92 تاریخ: 11/6
قیمت: 70.52 تاریخ: 11/5
قیمت: 69.91 تاریخ: 11/4
قیمت: 70 تاریخ: 11/3
قیمت: 69.56 تاریخ: 10/30
قیمت: 68.49 تاریخ: 10/29
قیمت: 69.34 تاریخ: 10/28
قیمت: 69.1 تاریخ: 10/27
قیمت: 69.48 تاریخ: 10/26
قیمت: 70.36 تاریخ: 10/23
قیمت: 69.97 تاریخ: 10/22
قیمت: 70.67 تاریخ: 10/21
قیمت: 69.9 تاریخ: 10/20
قیمت: 69.11 تاریخ: 10/19
قیمت: 68.44 تاریخ: 10/16
قیمت: 68.19 تاریخ: 10/15
قیمت: 68.8 تاریخ: 10/14
قیمت: 68.08 تاریخ: 10/13
قیمت: 66.68 تاریخ: 10/12
قیمت: 66.4 تاریخ: 10/10
قیمت: 66.4 تاریخ: 10/9
قیمت: 66.06 تاریخ: 10/7
قیمت: 65.95 تاریخ: 10/6
قیمت: 64.22 تاریخ: 10/4
قیمت: 64.22 تاریخ: 10/2
قیمت: 64.39 تاریخ: 9/30
قیمت: 64.31 تاریخ: 9/29
قیمت: 63.39 تاریخ: 9/28
قیمت: 63.88 تاریخ: 9/27
قیمت: 63.65 تاریخ: 9/25
قیمت: 63.63 تاریخ: 9/23
قیمت: 63.31 تاریخ: 9/22
قیمت: 64.63 تاریخ: 9/21
قیمت: 65.3 تاریخ: 9/20
قیمت: 62.88 تاریخ: 9/18
قیمت: 62.42 تاریخ: 9/16
قیمت: 62.03 تاریخ: 9/15
قیمت: 63.3 تاریخ: 9/14
قیمت: 63.36 تاریخ: 9/13
قیمت: 64.52 تاریخ: 9/11
قیمت: 63.24 تاریخ: 9/9
قیمت: 63.26 تاریخ: 9/8
قیمت: 63.62 تاریخ: 9/7
قیمت: 63.32 تاریخ: 9/4
قیمت: 63.38 تاریخ: 9/2
قیمت: 62.59 تاریخ: 9/1
قیمت: 61.93 تاریخ: 8/30
قیمت: 61.43 تاریخ: 8/29
قیمت: 61.93 تاریخ: 8/27
قیمت: 61.22 تاریخ: 8/25
قیمت: 61.33 تاریخ: 8/24
قیمت: 60.91 تاریخ: 8/23
قیمت: 62.75 تاریخ: 8/22
قیمت: 64.36 تاریخ: 11/24
قیمت: 62.35 تاریخ: 11/21
قیمت: 62.99 تاریخ: 11/20
قیمت: 64.11 تاریخ: 11/19
قیمت: 65.4 تاریخ: 11/18
قیمت: 66.53 تاریخ: 11/17
قیمت: 67.79 تاریخ: 11/14
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/13
قیمت: 68.53 تاریخ: 11/12
قیمت: 67.95 تاریخ: 11/11
قیمت: 67.84 تاریخ: 11/10
قیمت: 68.45 تاریخ: 11/7
قیمت: 69.92 تاریخ: 11/6
قیمت: 70.52 تاریخ: 11/5
قیمت: 69.91 تاریخ: 11/4
قیمت: 70 تاریخ: 11/3
قیمت: 69.56 تاریخ: 10/30
قیمت: 68.49 تاریخ: 10/29
قیمت: 69.34 تاریخ: 10/28
قیمت: 69.1 تاریخ: 10/27
قیمت: 69.48 تاریخ: 10/26
قیمت: 70.36 تاریخ: 10/23
قیمت: 69.97 تاریخ: 10/22
قیمت: 70.67 تاریخ: 10/21
قیمت: 69.9 تاریخ: 10/20
قیمت: 69.11 تاریخ: 10/19
قیمت: 68.44 تاریخ: 10/16
قیمت: 68.19 تاریخ: 10/15
قیمت: 68.8 تاریخ: 10/14
قیمت: 68.08 تاریخ: 10/13
قیمت: 66.68 تاریخ: 10/12
قیمت: 66.4 تاریخ: 10/10
قیمت: 66.4 تاریخ: 10/9
قیمت: 66.06 تاریخ: 10/7
قیمت: 65.95 تاریخ: 10/6
قیمت: 64.22 تاریخ: 10/4
قیمت: 64.22 تاریخ: 10/2
قیمت: 64.39 تاریخ: 9/30
قیمت: 64.31 تاریخ: 9/29
قیمت: 63.39 تاریخ: 9/28
قیمت: 63.88 تاریخ: 9/27
قیمت: 63.65 تاریخ: 9/25
قیمت: 63.63 تاریخ: 9/23
قیمت: 63.31 تاریخ: 9/22
قیمت: 64.63 تاریخ: 9/21
قیمت: 65.3 تاریخ: 9/20
قیمت: 62.88 تاریخ: 9/18
قیمت: 62.42 تاریخ: 9/16
قیمت: 62.03 تاریخ: 9/15
قیمت: 63.3 تاریخ: 9/14
قیمت: 63.36 تاریخ: 9/13
قیمت: 64.52 تاریخ: 9/11
قیمت: 63.24 تاریخ: 9/9
قیمت: 63.26 تاریخ: 9/8
قیمت: 63.62 تاریخ: 9/7
قیمت: 63.32 تاریخ: 9/4
قیمت: 63.38 تاریخ: 9/2
قیمت: 62.59 تاریخ: 9/1
قیمت: 61.93 تاریخ: 8/30
قیمت: 61.43 تاریخ: 8/29
قیمت: 61.93 تاریخ: 8/27
قیمت: 61.22 تاریخ: 8/25
قیمت: 61.33 تاریخ: 8/24
قیمت: 60.91 تاریخ: 8/23
قیمت: 62.75 تاریخ: 8/22
قیمت: 64.36
.: قیمت روزانه نفت خام دوبی - تک محموله :.
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۶۰.۴۸دلار در بشکهدریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۶۱.۱۱دلار در بشکهدریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 60.48 تاریخ: 11/21
قیمت: 61.11 تاریخ: 11/20
قیمت: 62.15 تاریخ: 11/19
قیمت: 64.1 تاریخ: 11/18
قیمت: 64.27 تاریخ: 11/17
قیمت: 65.05 تاریخ: 11/14
قیمت: 67.06 تاریخ: 11/13
قیمت: 66.17 تاریخ: 11/12
قیمت: 65.85 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.28 تاریخ: 11/10
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/7
قیمت: 67.39 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.99 تاریخ: 11/5
قیمت: 66.76 تاریخ: 11/4
قیمت: 66.45 تاریخ: 11/3
قیمت: 66.07 تاریخ: 10/30
قیمت: 65.79 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.46 تاریخ: 10/28
قیمت: 66.33 تاریخ: 10/27
قیمت: 67.05 تاریخ: 10/26
قیمت: 67 تاریخ: 10/23
قیمت: 66.17 تاریخ: 10/22
قیمت: 66.36 تاریخ: 10/21
قیمت: 66.41 تاریخ: 10/20
قیمت: 65.38 تاریخ: 10/19
قیمت: 65.02 تاریخ: 10/16
قیمت: 65.2 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.29 تاریخ: 10/14
قیمت: 64.07 تاریخ: 10/13
قیمت: 64.29 تاریخ: 10/12
قیمت: 64.38 تاریخ: 10/10
قیمت: 64.38 تاریخ: 10/9
قیمت: 64 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.06 تاریخ: 10/6
قیمت: 62.67 تاریخ: 10/4
قیمت: 62.49 تاریخ: 10/2
قیمت: 62.3 تاریخ: 9/30
قیمت: 61.73 تاریخ: 9/29
قیمت: 61.41 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/27
قیمت: 61.11 تاریخ: 9/25
قیمت: 60.24 تاریخ: 9/23
قیمت: 61.29 تاریخ: 9/22
قیمت: 62.56 تاریخ: 9/21
قیمت: 60.85 تاریخ: 9/20
قیمت: 60.18 تاریخ: 9/18
قیمت: 59.47 تاریخ: 9/16
قیمت: 60.62 تاریخ: 9/15
قیمت: 60 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.89 تاریخ: 9/13
قیمت: 60.68 تاریخ: 9/11
قیمت: 60.81 تاریخ: 9/9
قیمت: 61.28 تاریخ: 9/8
قیمت: 60.97 تاریخ: 9/7
قیمت: 61.49 تاریخ: 9/4
قیمت: 61.66 تاریخ: 9/2
قیمت: 60.97 تاریخ: 9/1
قیمت: 60.55 تاریخ: 8/30
قیمت: 60.66 تاریخ: 8/29
قیمت: 59.76 تاریخ: 8/27
قیمت: 60.33 تاریخ: 8/25
قیمت: 60.01 تاریخ: 8/24
قیمت: 61.3 تاریخ: 8/23
قیمت: 61.6 تاریخ: 8/22
قیمت: 62.07 تاریخ: 11/24
قیمت: 60.48 تاریخ: 11/21
قیمت: 61.11 تاریخ: 11/20
قیمت: 62.15 تاریخ: 11/19
قیمت: 64.1 تاریخ: 11/18
قیمت: 64.27 تاریخ: 11/17
قیمت: 65.05 تاریخ: 11/14
قیمت: 67.06 تاریخ: 11/13
قیمت: 66.17 تاریخ: 11/12
قیمت: 65.85 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.28 تاریخ: 11/10
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/7
قیمت: 67.39 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.99 تاریخ: 11/5
قیمت: 66.76 تاریخ: 11/4
قیمت: 66.45 تاریخ: 11/3
قیمت: 66.07 تاریخ: 10/30
قیمت: 65.79 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.46 تاریخ: 10/28
قیمت: 66.33 تاریخ: 10/27
قیمت: 67.05 تاریخ: 10/26
قیمت: 67 تاریخ: 10/23
قیمت: 66.17 تاریخ: 10/22
قیمت: 66.36 تاریخ: 10/21
قیمت: 66.41 تاریخ: 10/20
قیمت: 65.38 تاریخ: 10/19
قیمت: 65.02 تاریخ: 10/16
قیمت: 65.2 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.29 تاریخ: 10/14
قیمت: 64.07 تاریخ: 10/13
قیمت: 64.29 تاریخ: 10/12
قیمت: 64.38 تاریخ: 10/10
قیمت: 64.38 تاریخ: 10/9
قیمت: 64 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.06 تاریخ: 10/6
قیمت: 62.67 تاریخ: 10/4
قیمت: 62.49 تاریخ: 10/2
قیمت: 62.3 تاریخ: 9/30
قیمت: 61.73 تاریخ: 9/29
قیمت: 61.41 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.25 تاریخ: 9/27
قیمت: 61.11 تاریخ: 9/25
قیمت: 60.24 تاریخ: 9/23
قیمت: 61.29 تاریخ: 9/22
قیمت: 62.56 تاریخ: 9/21
قیمت: 60.85 تاریخ: 9/20
قیمت: 60.18 تاریخ: 9/18
قیمت: 59.47 تاریخ: 9/16
قیمت: 60.62 تاریخ: 9/15
قیمت: 60 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.89 تاریخ: 9/13
قیمت: 60.68 تاریخ: 9/11
قیمت: 60.81 تاریخ: 9/9
قیمت: 61.28 تاریخ: 9/8
قیمت: 60.97 تاریخ: 9/7
قیمت: 61.49 تاریخ: 9/4
قیمت: 61.66 تاریخ: 9/2
قیمت: 60.97 تاریخ: 9/1
قیمت: 60.55 تاریخ: 8/30
قیمت: 60.66 تاریخ: 8/29
قیمت: 59.76 تاریخ: 8/27
قیمت: 60.33 تاریخ: 8/25
قیمت: 60.01 تاریخ: 8/24
قیمت: 61.3 تاریخ: 8/23
قیمت: 61.6 تاریخ: 8/22
قیمت: 62.07
.: قیمت روزانه گازوئیل در بازار نایمکس :.
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۱.۸۴دلار در گالندریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۱.۸۶دلار در گالندریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 1.84 تاریخ: 11/21
قیمت: 1.86 تاریخ: 11/20
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/19
قیمت: 1.93 تاریخ: 11/18
قیمت: 1.99 تاریخ: 11/17
قیمت: 2.02 تاریخ: 11/14
قیمت: 2.05 تاریخ: 11/13
قیمت: 2.09 تاریخ: 11/12
قیمت: 2.07 تاریخ: 11/11
قیمت: 2.07 تاریخ: 11/10
قیمت: 2.11 تاریخ: 11/7
قیمت: 2.14 تاریخ: 11/6
قیمت: 2.12 تاریخ: 11/5
قیمت: 2.11 تاریخ: 11/4
قیمت: 2.09 تاریخ: 11/3
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/30
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/29
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/28
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/27
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/26
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/23
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/22
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/21
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/20
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/19
قیمت: 2.05 تاریخ: 10/16
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/15
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/14
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/13
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/12
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/10
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/9
قیمت: 2.05 تاریخ: 10/7
قیمت: 2.04 تاریخ: 10/6
قیمت: 2.04 تاریخ: 10/4
قیمت: 1.97 تاریخ: 10/2
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/30
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/29
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/28
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/27
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/25
قیمت: 1.91 تاریخ: 9/23
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/22
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/21
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/20
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/18
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/16
قیمت: 1.86 تاریخ: 9/15
قیمت: 1.91 تاریخ: 9/14
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/13
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/11
قیمت: 1.89 تاریخ: 9/9
قیمت: 1.92 تاریخ: 9/8
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/7
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/4
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/2
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/1
قیمت: 1.94 تاریخ: 8/30
قیمت: 1.93 تاریخ: 8/29
قیمت: 1.95 تاریخ: 8/27
قیمت: 1.9 تاریخ: 8/25
قیمت: 1.91 تاریخ: 8/24
قیمت: 1.91 تاریخ: 8/23
قیمت: 1.93 تاریخ: 8/22
قیمت: 1.94 تاریخ: 11/24
قیمت: 1.84 تاریخ: 11/21
قیمت: 1.86 تاریخ: 11/20
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/19
قیمت: 1.93 تاریخ: 11/18
قیمت: 1.99 تاریخ: 11/17
قیمت: 2.02 تاریخ: 11/14
قیمت: 2.05 تاریخ: 11/13
قیمت: 2.09 تاریخ: 11/12
قیمت: 2.07 تاریخ: 11/11
قیمت: 2.07 تاریخ: 11/10
قیمت: 2.11 تاریخ: 11/7
قیمت: 2.14 تاریخ: 11/6
قیمت: 2.12 تاریخ: 11/5
قیمت: 2.11 تاریخ: 11/4
قیمت: 2.09 تاریخ: 11/3
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/30
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/29
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/28
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/27
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/26
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/23
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/22
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/21
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/20
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/19
قیمت: 2.05 تاریخ: 10/16
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/15
قیمت: 2.07 تاریخ: 10/14
قیمت: 2.09 تاریخ: 10/13
قیمت: 2.06 تاریخ: 10/12
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/10
قیمت: 2.08 تاریخ: 10/9
قیمت: 2.05 تاریخ: 10/7
قیمت: 2.04 تاریخ: 10/6
قیمت: 2.04 تاریخ: 10/4
قیمت: 1.97 تاریخ: 10/2
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/30
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/29
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/28
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/27
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/25
قیمت: 1.91 تاریخ: 9/23
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/22
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/21
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/20
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/18
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/16
قیمت: 1.86 تاریخ: 9/15
قیمت: 1.91 تاریخ: 9/14
قیمت: 1.9 تاریخ: 9/13
قیمت: 1.94 تاریخ: 9/11
قیمت: 1.89 تاریخ: 9/9
قیمت: 1.92 تاریخ: 9/8
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/7
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/4
قیمت: 1.95 تاریخ: 9/2
قیمت: 1.93 تاریخ: 9/1
قیمت: 1.94 تاریخ: 8/30
قیمت: 1.93 تاریخ: 8/29
قیمت: 1.95 تاریخ: 8/27
قیمت: 1.9 تاریخ: 8/25
قیمت: 1.91 تاریخ: 8/24
قیمت: 1.91 تاریخ: 8/23
قیمت: 1.93 تاریخ: 8/22
قیمت: 1.94
.: قیمت روزانه بنزین در بازار نایمکس :.
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۱.۶۸دلار در گالندریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۱.۷۰دلار در گالندریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 1.68 تاریخ: 11/21
قیمت: 1.7 تاریخ: 11/20
قیمت: 1.77 تاریخ: 11/19
قیمت: 1.77 تاریخ: 11/18
قیمت: 1.81 تاریخ: 11/17
قیمت: 1.85 تاریخ: 11/14
قیمت: 1.87 تاریخ: 11/13
قیمت: 1.9 تاریخ: 11/12
قیمت: 1.91 تاریخ: 11/11
قیمت: 1.9 تاریخ: 11/10
قیمت: 1.94 تاریخ: 11/7
قیمت: 1.94 تاریخ: 11/6
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/5
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/4
قیمت: 1.91 تاریخ: 11/3
قیمت: 1.88 تاریخ: 10/30
قیمت: 1.86 تاریخ: 10/29
قیمت: 1.88 تاریخ: 10/28
قیمت: 1.86 تاریخ: 10/27
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/26
قیمت: 1.85 تاریخ: 10/23
قیمت: 1.85 تاریخ: 10/22
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/21
قیمت: 1.83 تاریخ: 10/20
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/19
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/16
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/15
قیمت: 1.81 تاریخ: 10/14
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/13
قیمت: 1.76 تاریخ: 10/12
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/10
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/9
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/7
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/6
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/4
قیمت: 1.76 تاریخ: 10/2
قیمت: 1.75 تاریخ: 9/30
قیمت: 1.74 تاریخ: 9/29
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/28
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/27
قیمت: 1.66 تاریخ: 9/25
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/23
قیمت: 1.65 تاریخ: 9/22
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/21
قیمت: 1.73 تاریخ: 9/20
قیمت: 1.72 تاریخ: 9/18
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/16
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/15
قیمت: 1.72 تاریخ: 9/14
قیمت: 1.69 تاریخ: 9/13
قیمت: 1.74 تاریخ: 9/11
قیمت: 1.73 تاریخ: 9/9
قیمت: 1.73 تاریخ: 9/8
قیمت: 1.77 تاریخ: 9/7
قیمت: 1.79 تاریخ: 9/4
قیمت: 1.79 تاریخ: 9/2
قیمت: 1.77 تاریخ: 9/1
قیمت: 1.77 تاریخ: 8/30
قیمت: 1.74 تاریخ: 8/29
قیمت: 1.75 تاریخ: 8/27
قیمت: 1.71 تاریخ: 8/25
قیمت: 1.74 تاریخ: 8/24
قیمت: 1.76 تاریخ: 8/23
قیمت: 1.79 تاریخ: 8/22
قیمت: 1.81 تاریخ: 11/24
قیمت: 1.68 تاریخ: 11/21
قیمت: 1.7 تاریخ: 11/20
قیمت: 1.77 تاریخ: 11/19
قیمت: 1.77 تاریخ: 11/18
قیمت: 1.81 تاریخ: 11/17
قیمت: 1.85 تاریخ: 11/14
قیمت: 1.87 تاریخ: 11/13
قیمت: 1.9 تاریخ: 11/12
قیمت: 1.91 تاریخ: 11/11
قیمت: 1.9 تاریخ: 11/10
قیمت: 1.94 تاریخ: 11/7
قیمت: 1.94 تاریخ: 11/6
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/5
قیمت: 1.92 تاریخ: 11/4
قیمت: 1.91 تاریخ: 11/3
قیمت: 1.88 تاریخ: 10/30
قیمت: 1.86 تاریخ: 10/29
قیمت: 1.88 تاریخ: 10/28
قیمت: 1.86 تاریخ: 10/27
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/26
قیمت: 1.85 تاریخ: 10/23
قیمت: 1.85 تاریخ: 10/22
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/21
قیمت: 1.83 تاریخ: 10/20
قیمت: 1.84 تاریخ: 10/19
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/16
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/15
قیمت: 1.81 تاریخ: 10/14
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/13
قیمت: 1.76 تاریخ: 10/12
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/10
قیمت: 1.8 تاریخ: 10/9
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/7
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/6
قیمت: 1.79 تاریخ: 10/4
قیمت: 1.76 تاریخ: 10/2
قیمت: 1.75 تاریخ: 9/30
قیمت: 1.74 تاریخ: 9/29
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/28
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/27
قیمت: 1.66 تاریخ: 9/25
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/23
قیمت: 1.65 تاریخ: 9/22
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/21
قیمت: 1.73 تاریخ: 9/20
قیمت: 1.72 تاریخ: 9/18
قیمت: 1.7 تاریخ: 9/16
قیمت: 1.67 تاریخ: 9/15
قیمت: 1.72 تاریخ: 9/14
قیمت: 1.69 تاریخ: 9/13
قیمت: 1.74 تاریخ: 9/11
قیمت: 1.73 تاریخ: 9/9
قیمت: 1.73 تاریخ: 9/8
قیمت: 1.77 تاریخ: 9/7
قیمت: 1.79 تاریخ: 9/4
قیمت: 1.79 تاریخ: 9/2
قیمت: 1.77 تاریخ: 9/1
قیمت: 1.77 تاریخ: 8/30
قیمت: 1.74 تاریخ: 8/29
قیمت: 1.75 تاریخ: 8/27
قیمت: 1.71 تاریخ: 8/25
قیمت: 1.74 تاریخ: 8/24
قیمت: 1.76 تاریخ: 8/23
قیمت: 1.79 تاریخ: 8/22
قیمت: 1.81
.: قیمت روزانه گاز طبیعی در بازار نایمکس :.
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۲.۵۵دلار در هر میلیون BTUدریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۲.۵۸دلار در هر میلیون BTUدریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 2.55 تاریخ: 11/21
قیمت: 2.58 تاریخ: 11/20
قیمت: 2.7 تاریخ: 11/19
قیمت: 2.7 تاریخ: 11/18
قیمت: 2.76 تاریخ: 11/17
قیمت: 2.75 تاریخ: 11/14
قیمت: 2.85 تاریخ: 11/13
قیمت: 2.86 تاریخ: 11/12
قیمت: 3 تاریخ: 11/11
قیمت: 3.2 تاریخ: 11/10
قیمت: 3.63 تاریخ: 11/7
قیمت: 3.51 تاریخ: 11/6
قیمت: 3.45 تاریخ: 11/5
قیمت: 3.51 تاریخ: 11/4
قیمت: 3.44 تاریخ: 11/3
قیمت: 3.22 تاریخ: 10/30
قیمت: 3.19 تاریخ: 10/29
قیمت: 3.19 تاریخ: 10/28
قیمت: 3.23 تاریخ: 10/27
قیمت: 3.13 تاریخ: 10/26
قیمت: 3.2 تاریخ: 10/23
قیمت: 3.2 تاریخ: 10/22
قیمت: 3.08 تاریخ: 10/21
قیمت: 2.91 تاریخ: 10/20
قیمت: 2.92 تاریخ: 10/19
قیمت: 2.84 تاریخ: 10/16
قیمت: 2.8 تاریخ: 10/15
قیمت: 2.88 تاریخ: 10/14
قیمت: 3.01 تاریخ: 10/13
قیمت: 3.06 تاریخ: 10/12
قیمت: 2.95 تاریخ: 10/10
قیمت: 2.95 تاریخ: 10/9
قیمت: 2.91 تاریخ: 10/7
قیمت: 2.74 تاریخ: 10/6
قیمت: 2.64 تاریخ: 10/4
قیمت: 2.67 تاریخ: 10/2
قیمت: 2.6 تاریخ: 9/30
قیمت: 2.64 تاریخ: 9/29
قیمت: 2.7 تاریخ: 9/28
قیمت: 2.75 تاریخ: 9/27
قیمت: 2.61 تاریخ: 9/25
قیمت: 2.68 تاریخ: 9/23
قیمت: 2.72 تاریخ: 9/22
قیمت: 2.68 تاریخ: 9/21
قیمت: 2.83 تاریخ: 9/20
قیمت: 2.77 تاریخ: 9/18
قیمت: 2.76 تاریخ: 9/16
قیمت: 2.92 تاریخ: 9/15
قیمت: 2.91 تاریخ: 9/14
قیمت: 2.99 تاریخ: 9/13
قیمت: 3.06 تاریخ: 9/11
قیمت: 3.03 تاریخ: 9/9
قیمت: 3.18 تاریخ: 9/8
قیمت: 3.07 تاریخ: 9/7
قیمت: 2.92 تاریخ: 9/4
قیمت: 2.81 تاریخ: 9/2
قیمت: 2.97 تاریخ: 9/1
قیمت: 3.02 تاریخ: 8/30
قیمت: 3.05 تاریخ: 8/29
قیمت: 3.1 تاریخ: 8/27
قیمت: 3.05 تاریخ: 8/25
قیمت: 3.08 تاریخ: 8/24
قیمت: 3.1 تاریخ: 8/23
قیمت: 3.17 تاریخ: 8/22
قیمت: 3.21 تاریخ: 11/24
قیمت: 2.55 تاریخ: 11/21
قیمت: 2.58 تاریخ: 11/20
قیمت: 2.7 تاریخ: 11/19
قیمت: 2.7 تاریخ: 11/18
قیمت: 2.76 تاریخ: 11/17
قیمت: 2.75 تاریخ: 11/14
قیمت: 2.85 تاریخ: 11/13
قیمت: 2.86 تاریخ: 11/12
قیمت: 3 تاریخ: 11/11
قیمت: 3.2 تاریخ: 11/10
قیمت: 3.63 تاریخ: 11/7
قیمت: 3.51 تاریخ: 11/6
قیمت: 3.45 تاریخ: 11/5
قیمت: 3.51 تاریخ: 11/4
قیمت: 3.44 تاریخ: 11/3
قیمت: 3.22 تاریخ: 10/30
قیمت: 3.19 تاریخ: 10/29
قیمت: 3.19 تاریخ: 10/28
قیمت: 3.23 تاریخ: 10/27
قیمت: 3.13 تاریخ: 10/26
قیمت: 3.2 تاریخ: 10/23
قیمت: 3.2 تاریخ: 10/22
قیمت: 3.08 تاریخ: 10/21
قیمت: 2.91 تاریخ: 10/20
قیمت: 2.92 تاریخ: 10/19
قیمت: 2.84 تاریخ: 10/16
قیمت: 2.8 تاریخ: 10/15
قیمت: 2.88 تاریخ: 10/14
قیمت: 3.01 تاریخ: 10/13
قیمت: 3.06 تاریخ: 10/12
قیمت: 2.95 تاریخ: 10/10
قیمت: 2.95 تاریخ: 10/9
قیمت: 2.91 تاریخ: 10/7
قیمت: 2.74 تاریخ: 10/6
قیمت: 2.64 تاریخ: 10/4
قیمت: 2.67 تاریخ: 10/2
قیمت: 2.6 تاریخ: 9/30
قیمت: 2.64 تاریخ: 9/29
قیمت: 2.7 تاریخ: 9/28
قیمت: 2.75 تاریخ: 9/27
قیمت: 2.61 تاریخ: 9/25
قیمت: 2.68 تاریخ: 9/23
قیمت: 2.72 تاریخ: 9/22
قیمت: 2.68 تاریخ: 9/21
قیمت: 2.83 تاریخ: 9/20
قیمت: 2.77 تاریخ: 9/18
قیمت: 2.76 تاریخ: 9/16
قیمت: 2.92 تاریخ: 9/15
قیمت: 2.91 تاریخ: 9/14
قیمت: 2.99 تاریخ: 9/13
قیمت: 3.06 تاریخ: 9/11
قیمت: 3.03 تاریخ: 9/9
قیمت: 3.18 تاریخ: 9/8
قیمت: 3.07 تاریخ: 9/7
قیمت: 2.92 تاریخ: 9/4
قیمت: 2.81 تاریخ: 9/2
قیمت: 2.97 تاریخ: 9/1
قیمت: 3.02 تاریخ: 8/30
قیمت: 3.05 تاریخ: 8/29
قیمت: 3.1 تاریخ: 8/27
قیمت: 3.05 تاریخ: 8/25
قیمت: 3.08 تاریخ: 8/24
قیمت: 3.1 تاریخ: 8/23
قیمت: 3.17 تاریخ: 8/22
قیمت: 3.21
.: قیمت روزانه گاز طبیعی در بازار انگلستان :.
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶۶.۹۷دلار در هر میلیون BTUدریافت فایل
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶۶.۹۴دلار در هر میلیون BTUدریافت فایل
تاریخ: 11/24
قیمت: 6.97 تاریخ: 11/21
قیمت: 6.94 تاریخ: 11/20
قیمت: 6.87 تاریخ: 11/19
قیمت: 7.16 تاریخ: 11/18
قیمت: 6.95 تاریخ: 11/17
قیمت: 6.83 تاریخ: 11/14
قیمت: 7.12 تاریخ: 11/13
قیمت: 7.14 تاریخ: 11/12
قیمت: 6.93 تاریخ: 11/11
قیمت: 6.73 تاریخ: 11/10
قیمت: 6.78 تاریخ: 11/7
قیمت: 7 تاریخ: 11/6
قیمت: 6.93 تاریخ: 11/5
قیمت: 6.86 تاریخ: 11/4
قیمت: 6.96 تاریخ: 11/3
قیمت: 7.14 تاریخ: 10/30
قیمت: 6.96 تاریخ: 10/29
قیمت: 6.96 تاریخ: 10/28
قیمت: 7.03 تاریخ: 10/27
قیمت: 7.29 تاریخ: 10/26
قیمت: 7.26 تاریخ: 10/23
قیمت: 7.63 تاریخ: 10/22
قیمت: 7.32 تاریخ: 10/21
قیمت: 7.42 تاریخ: 10/20
قیمت: 7.37 تاریخ: 10/19
قیمت: 7.19 تاریخ: 10/16
قیمت: 7.17 تاریخ: 10/15
قیمت: 7.35 تاریخ: 10/14
قیمت: 7.42 تاریخ: 10/13
قیمت: 7.49 تاریخ: 10/12
قیمت: 7.62 تاریخ: 10/10
قیمت: 7.62 تاریخ: 10/9
قیمت: 7.57 تاریخ: 10/7
قیمت: 7.37 تاریخ: 10/6
قیمت: 7.59 تاریخ: 10/4
قیمت: 7.61 تاریخ: 10/2
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/30
قیمت: 8.07 تاریخ: 9/29
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/28
قیمت: 8.01 تاریخ: 9/27
قیمت: 8.22 تاریخ: 9/25
قیمت: 8.38 تاریخ: 9/23
قیمت: 8.06 تاریخ: 9/22
قیمت: 8.85 تاریخ: 9/21
قیمت: 8 تاریخ: 9/20
قیمت: 7.82 تاریخ: 9/18
قیمت: 7.96 تاریخ: 9/16
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/15
قیمت: 8.02 تاریخ: 9/14
قیمت: 8.03 تاریخ: 9/13
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/11
قیمت: 7.62 تاریخ: 9/9
قیمت: 7.55 تاریخ: 9/8
قیمت: 7.52 تاریخ: 9/7
قیمت: 7.73 تاریخ: 9/4
قیمت: 7.65 تاریخ: 9/2
قیمت: 7.18 تاریخ: 9/1
قیمت: 7.25 تاریخ: 8/30
قیمت: 7.14 تاریخ: 8/29
قیمت: 6.9 تاریخ: 8/27
قیمت: 7.03 تاریخ: 8/25
قیمت: 6.95 تاریخ: 8/24
قیمت: 7.05 تاریخ: 8/23
قیمت: 7.29 تاریخ: 8/22
قیمت: 7.22 تاریخ: 11/24
قیمت: 6.97 تاریخ: 11/21
قیمت: 6.94 تاریخ: 11/20
قیمت: 6.87 تاریخ: 11/19
قیمت: 7.16 تاریخ: 11/18
قیمت: 6.95 تاریخ: 11/17
قیمت: 6.83 تاریخ: 11/14
قیمت: 7.12 تاریخ: 11/13
قیمت: 7.14 تاریخ: 11/12
قیمت: 6.93 تاریخ: 11/11
قیمت: 6.73 تاریخ: 11/10
قیمت: 6.78 تاریخ: 11/7
قیمت: 7 تاریخ: 11/6
قیمت: 6.93 تاریخ: 11/5
قیمت: 6.86 تاریخ: 11/4
قیمت: 6.96 تاریخ: 11/3
قیمت: 7.14 تاریخ: 10/30
قیمت: 6.96 تاریخ: 10/29
قیمت: 6.96 تاریخ: 10/28
قیمت: 7.03 تاریخ: 10/27
قیمت: 7.29 تاریخ: 10/26
قیمت: 7.26 تاریخ: 10/23
قیمت: 7.63 تاریخ: 10/22
قیمت: 7.32 تاریخ: 10/21
قیمت: 7.42 تاریخ: 10/20
قیمت: 7.37 تاریخ: 10/19
قیمت: 7.19 تاریخ: 10/16
قیمت: 7.17 تاریخ: 10/15
قیمت: 7.35 تاریخ: 10/14
قیمت: 7.42 تاریخ: 10/13
قیمت: 7.49 تاریخ: 10/12
قیمت: 7.62 تاریخ: 10/10
قیمت: 7.62 تاریخ: 10/9
قیمت: 7.57 تاریخ: 10/7
قیمت: 7.37 تاریخ: 10/6
قیمت: 7.59 تاریخ: 10/4
قیمت: 7.61 تاریخ: 10/2
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/30
قیمت: 8.07 تاریخ: 9/29
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/28
قیمت: 8.01 تاریخ: 9/27
قیمت: 8.22 تاریخ: 9/25
قیمت: 8.38 تاریخ: 9/23
قیمت: 8.06 تاریخ: 9/22
قیمت: 8.85 تاریخ: 9/21
قیمت: 8 تاریخ: 9/20
قیمت: 7.82 تاریخ: 9/18
قیمت: 7.96 تاریخ: 9/16
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/15
قیمت: 8.02 تاریخ: 9/14
قیمت: 8.03 تاریخ: 9/13
قیمت: 7.89 تاریخ: 9/11
قیمت: 7.62 تاریخ: 9/9
قیمت: 7.55 تاریخ: 9/8
قیمت: 7.52 تاریخ: 9/7
قیمت: 7.73 تاریخ: 9/4
قیمت: 7.65 تاریخ: 9/2
قیمت: 7.18 تاریخ: 9/1
قیمت: 7.25 تاریخ: 8/30
قیمت: 7.14 تاریخ: 8/29
قیمت: 6.9 تاریخ: 8/27
قیمت: 7.03 تاریخ: 8/25
قیمت: 6.95 تاریخ: 8/24
قیمت: 7.05 تاریخ: 8/23
قیمت: 7.29 تاریخ: 8/22
قیمت: 7.22
.: قیمت روزانه سبد اوپک :.
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶۶۴.۸۹دلار در بشکهدریافت فایل
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶۶۵.۷۰دلار در بشکهدریافت فایل
تاریخ: 11/17
قیمت: 64.89 تاریخ: 11/16
قیمت: 65.7 تاریخ: 11/13
قیمت: 67.05 تاریخ: 11/12
قیمت: 66.83 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.28 تاریخ: 11/10
قیمت: 66.6 تاریخ: 11/9
قیمت: 67.6 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.94 تاریخ: 11/5
قیمت: 68.46 تاریخ: 11/4
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/2
قیمت: 66.89 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.48 تاریخ: 10/28
قیمت: 67.2 تاریخ: 10/27
قیمت: 67.07 تاریخ: 10/26
قیمت: 67.54 تاریخ: 10/25
قیمت: 67.78 تاریخ: 10/22
قیمت: 67.17 تاریخ: 10/21
قیمت: 67.38 تاریخ: 10/20
قیمت: 67.24 تاریخ: 10/19
قیمت: 66.39 تاریخ: 10/18
قیمت: 65.85 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.86 تاریخ: 10/14
قیمت: 66.13 تاریخ: 10/13
قیمت: 65.13 تاریخ: 10/12
قیمت: 64.84 تاریخ: 10/8
قیمت: 64.47 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.17 تاریخ: 10/6
قیمت: 64.24 تاریخ: 10/5
قیمت: 63.07 تاریخ: 10/1
قیمت: 62.66 تاریخ: 9/29
قیمت: 62.16 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.72 تاریخ: 9/27
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/24
قیمت: 61.48 تاریخ: 9/23
قیمت: 60.87 تاریخ: 9/22
قیمت: 61.5 تاریخ: 9/21
قیمت: 62.75 تاریخ: 9/20
قیمت: 61.94 تاریخ: 9/17
قیمت: 61.03 تاریخ: 9/16
قیمت: 60.12 تاریخ: 9/15
قیمت: 60.73 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.87 تاریخ: 9/13
قیمت: 61.45 تاریخ: 9/10
قیمت: 61.71 تاریخ: 9/9
قیمت: 61.06 تاریخ: 9/8
قیمت: 61.14 تاریخ: 9/7
قیمت: 61.31 تاریخ: 9/6
قیمت: 61.51 تاریخ: 9/3
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/2
قیمت: 61.14 تاریخ: 9/1
قیمت: 61.09 تاریخ: 8/30
قیمت: 60.49 تاریخ: 8/26
قیمت: 59.9 تاریخ: 8/25
قیمت: 59.98 تاریخ: 8/24
قیمت: 59.79 تاریخ: 8/23
قیمت: 60.52 تاریخ: 8/22
قیمت: 61.27 تاریخ: 8/19
قیمت: 61.91 تاریخ: 8/18
قیمت: 61.7 تاریخ: 8/17
قیمت: 61.61 تاریخ: 8/16
قیمت: 62.07 تاریخ: 8/15
قیمت: 61.02 تاریخ: 8/12
قیمت: 59.15 تاریخ: 8/11
قیمت: 58.49 تاریخ: 8/10
قیمت: 59.23 تاریخ: 11/17
قیمت: 64.89 تاریخ: 11/16
قیمت: 65.7 تاریخ: 11/13
قیمت: 67.05 تاریخ: 11/12
قیمت: 66.83 تاریخ: 11/11
قیمت: 66.28 تاریخ: 11/10
قیمت: 66.6 تاریخ: 11/9
قیمت: 67.6 تاریخ: 11/6
قیمت: 67.94 تاریخ: 11/5
قیمت: 68.46 تاریخ: 11/4
قیمت: 67.61 تاریخ: 11/2
قیمت: 66.89 تاریخ: 10/29
قیمت: 66.48 تاریخ: 10/28
قیمت: 67.2 تاریخ: 10/27
قیمت: 67.07 تاریخ: 10/26
قیمت: 67.54 تاریخ: 10/25
قیمت: 67.78 تاریخ: 10/22
قیمت: 67.17 تاریخ: 10/21
قیمت: 67.38 تاریخ: 10/20
قیمت: 67.24 تاریخ: 10/19
قیمت: 66.39 تاریخ: 10/18
قیمت: 65.85 تاریخ: 10/15
قیمت: 65.86 تاریخ: 10/14
قیمت: 66.13 تاریخ: 10/13
قیمت: 65.13 تاریخ: 10/12
قیمت: 64.84 تاریخ: 10/8
قیمت: 64.47 تاریخ: 10/7
قیمت: 64.17 تاریخ: 10/6
قیمت: 64.24 تاریخ: 10/5
قیمت: 63.07 تاریخ: 10/1
قیمت: 62.66 تاریخ: 9/29
قیمت: 62.16 تاریخ: 9/28
قیمت: 61.72 تاریخ: 9/27
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/24
قیمت: 61.48 تاریخ: 9/23
قیمت: 60.87 تاریخ: 9/22
قیمت: 61.5 تاریخ: 9/21
قیمت: 62.75 تاریخ: 9/20
قیمت: 61.94 تاریخ: 9/17
قیمت: 61.03 تاریخ: 9/16
قیمت: 60.12 تاریخ: 9/15
قیمت: 60.73 تاریخ: 9/14
قیمت: 60.87 تاریخ: 9/13
قیمت: 61.45 تاریخ: 9/10
قیمت: 61.71 تاریخ: 9/9
قیمت: 61.06 تاریخ: 9/8
قیمت: 61.14 تاریخ: 9/7
قیمت: 61.31 تاریخ: 9/6
قیمت: 61.51 تاریخ: 9/3
قیمت: 61.64 تاریخ: 9/2
قیمت: 61.14 تاریخ: 9/1
قیمت: 61.09 تاریخ: 8/30
قیمت: 60.49 تاریخ: 8/26
قیمت: 59.9 تاریخ: 8/25
قیمت: 59.98 تاریخ: 8/24
قیمت: 59.79 تاریخ: 8/23
قیمت: 60.52 تاریخ: 8/22
قیمت: 61.27 تاریخ: 8/19
قیمت: 61.91 تاریخ: 8/18
قیمت: 61.7 تاریخ: 8/17
قیمت: 61.61 تاریخ: 8/16
قیمت: 62.07 تاریخ: 8/15
قیمت: 61.02 تاریخ: 8/12
قیمت: 59.15 تاریخ: 8/11
قیمت: 58.49 تاریخ: 8/10
قیمت: 59.23
شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي با ۱۲ شرکت معتبر دنيا همکاري مي‌کند
اسماعيل قنبري درباره برنامه‌هاي سال آينده شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي گفت: عمده برنامه‌هاي اين شرکت در سال ۹۷ پيرامون سه محور همکاري مشترک با صنعت؛ فعاليت‌هاي صنعت محور و تقاضا محور در بخش‌هاي فرآيند، کاتاليست و موادشيميايي و خدمات فني پژوهشي و ادامه فعاليت‌هاي پژوهشي در توسعه و گسترش مرزهاي دانش به منظور دستيابي به دانش‌هاي فني جديد، ارتقا و بهبود دانش‌هاي فني مهندسي موجود خواهد بود ...
سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت و گاز ۳۲ درصد تعيين شد
سقف درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۹۷ افزايش يافت

پایگاه اطلاع رسانی
دفتر مقام معظم رهبری

ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی
دولت

ورود به سایت

سایت رسمی
وزارت نفت

ورود به سایت

سایت رسمی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ورود به سایت

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900