کتاب

شركت هاي نفتي برتر و مديريت منابع انساني

اﯾﻦ کتاب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮﺑﺮداري ﯾﺎ ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن شركت هاي ﻧﻔﺘﯽ، ﮔﺎزي و ﭘﺘﺮوﺷ ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
شركت هاي نفتي برتر و مديريت منابع انساني

الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه در سياست هاي انرژي در ايران

کتاب حاضر حاصل بخشی از پژوهشهای طرح جامع انرژی کشور است که به رويکردهای مختلف تعادل عمومی قابل محاسبه و کاربردآن در حيطة برنامه ريزی انرژی از ديدگاه کلان می پردازد. در ابتدا، رويکردهای مختلف لگوهای تعادل عمومی طبقه بندی و تدوين شده است. سپس در راستای ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه در سياست هاي انرژي در ايران

نفت سنگین(تولید و مصرف، پالایش و تبدیل، اقتصاد)

با کاهش روزافزون دسترسي به منابع نفت معمولي )نفت سبک و متوسط(، منابع نفت سنگين جهان با ذخيره اي در حدود ۶ تريليون بشکه، يكي از مهم ترين منابع تأمين انرژي در قرن ۲۱ محسوب مي شود. در گذشته، قيمت پايين نفت و هزينه بالاي برداشت از منابع نفت سنگين باعث شده ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
نفت سنگین(تولید و مصرف، پالایش و تبدیل، اقتصاد)

بینش در نوآوری(مدیریت در نوآوری از طریق درک قوانین آن)

نوآوري يك هنر باستاني است اما مديريت نوآوري، فني نسبتاً جديد است كه كمتر از ساير جنبه هاي نوآوري نظير خلاقيت، كارآفريني يا ريسك پذيري مورد توجه قرار گرفته و هنوز كمتر از آن را به عنوان راهي براي دستيابي به اهداف راهبردي سازمانها به رسميت شناخته اند. ا ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
بینش در نوآوری(مدیریت در نوآوری از طریق درک قوانین آن)

الگوهاي رايج سرمايه گذاري در صنعت نفت و انرژي

کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه كتب مربوط به روش ها و فنون مهندسي مالي، حسابداري، اقتصادي و همين طور روش هاي مربوط به مهندسي هزينه، كنترل هزينه و كنترل پروژه به ويژه در بخش انرژي و نعت نفت و گاز طبيعي است. اين مجموعه بزرگ در ۳۰ جلد مجزا به بازار عرضه خو ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
الگوهاي رايج سرمايه گذاري در صنعت نفت و انرژي

مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت

توسعه بازرگاني منابع اوليه انرژي و به ويژه نفت در دهه هاي اخير و گسترش فعاليت بازارهايي كه اين كالاهاي مهم در آن معامله مي شوند, به مطالعات وسيعي در اين رشته از مباحث اقتصاد انرژي و به خصوص مديريت ريسك معاملات نفت انجاميده است كه روز به روز نيز به دام ....

توضیحات بیشتر تصویر روی جلد
مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت
<< بعدي صفحه ۱ از ۱۷ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900